VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

Breinjuf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder inschrijfnummer 78696100.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Breinjuf en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Breinjuf, waarbij voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.

2. Bedrijfsomschrijving

Breinjuf voert een eenmanszaak in de vorm van een zelfstandig werkende praktijk gespecialiseerd in breintrainingen, cursussen en workshops op het gebied van yoga en persoonlijke groei en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.

3. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Constance Laout, handelend onder de naam Breinjuf, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

b. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van online trainingen, yoga of aanverwante werkzaamheden;

c. Cliënt: De natuurlijke persoon die diensten van opdrachtnemer afneemt op het gebied van yoga of aanverwante werkzaamheden;

d. Deelnemer: De natuurlijke persoon die diensten van opdrachtnemer afneemt op het gebied van online trainingen, workshops of aanverwante werkzaamheden;

e. Diensten: Alle door opdrachtnemer in het kader van haar beroep aan opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder yoga en andere vormen van training, workshops, alles in de ruimste zin des woord, evenals alle andere verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

f. Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, cliënt en/of deelnemer.

4. Uitvoering van overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

c. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met opdrachtgever geschieden.

d. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

e. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

5. Afspraak maken en betaling:

Een afspraak maken voor een yogales verloopt via het inschrijfformulier van deze website. De betaling kan bij het maken van een afspraak worden voldaan via IDeal. 

Een afspraak kan 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

6. Beëindiging opleiding / cursus / workshop

a. Er wordt geen restitutie verleend als je een cursus en of workshop volgt en besluit tijdens de  cursus en/of workshop te stoppen (ongeacht de reden van beëindiging).

b. Opdrachtnemer heeft (altijd) het recht om een persoon die de lessen ophoudt of negatieve invloed op de groep heeft de verdere lessen te ontzeggen. Er wordt in dat geval geen restitutie verleend.

c. Bij een ingrijpende gebeurtenis (zoals ernstige ziekte of overlijden) wordt samen met opdrachtnemer bekeken naar mogelijkheden om het e.e.a. op te lossen. Er wordt uitsluitend restitutie verleend als blijkt dat de cursist de cursus en/of workshop niet meer kan volgen. Hiervoor kan een geschreven bewijsstuk (bijvoorbeeld een medische verklaring) worden opgevraagd.

d. Gemiste lessen van een workshop kunnen in overleg met opdrachtnemer in een volgende groep worden ingehaald.

7. Persoonsgegevens

a. Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om de afspraak in te plannen en/of een gebruikersaccount te creëren. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de cursist op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van opdrachtnemer. Daarnaast kan er een groepsbericht worden verzonden aan alle deelnemers.

b. Mocht je geen prijs stellen op informatie van deelnemers en activiteiten, dan kan dit per e-mail aan opdrachtnemer worden gemeld.

8. Lesmateriaal

Verstrekte informatie/hand-outs en/of readers die tijdens een cursus of opleiding verstrekt worden, mogen niet anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan de onderhavige materialen te gebruiken voor commercieel doeleinden of te kopiëren ten behoeve van derden. Het auteursrecht en eigendomsrecht berusten bij opdrachtnemer en de eventuele (gast)docent.

9. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met opdrachtnemer.

b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als ervoor en daarna.

c. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de aanvraag of afhandeling van een consult, ook voor de gegeven informatie en wat opdrachtgever hiermee doet. Opdrachtgever zal nooit gedwongen worden tot het accepteren van de informatie en het hiervan toepassen in het eigen leven.

d. Bij het toepassen van de informatie van een door opdrachtgever aangevraagd consult, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk, ook voor de uitkomst van het toepassen van de gegeven informatie.

e. Deelname aan lessen/cursussen/workshops van opdrachtnemer geschiedt volledig op eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de deelnemer de huisarts te raadplegen. Klachten van deze aard dienen te allen tijde vooraf aan de docent kenbaar gemaakt te worden. De docent kan aan de hand hiervan ter bescherming van de deelnemer besluiten om toegang tot de les te weigeren.

f. Opdrachtnemer kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of blessures die ontstaan zijn tijdens deelname aan de lessen/cursussen/workshops van opdrachtnemer.

g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van eigendommen van cursisten, cliënten, deelnemers en/of opdrachtgevers. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de georganiseerde dagen. Opdrachtnemer is bovendien niet aansprakelijk voor letsel en/of schade aan personen en/of eigendommen.

10. Klachtenprocedure

a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

b. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Aandachtspunten

Voorbereiding voor de les